Valokuitu ja kaupunki

Ansvarsförbindelse för försäljning och marknadsföring av optiska fiberanslutningar

Finnet-förbundets medlemsbolag har i över hundra år levererat anslutningar till sina kunder på olika håll i Finland. Genom tiden har en långvarig och förtroendefull verksamhetsmodell uppstått mellan kunder och medlemsbolag. Samma verksamhetsmodell fortgår nu på allt vidare områden i byggandet och leveranserna av optiska fiberanslutningar. Kärnan i verksamhetsmodellen utgörs av att bolagen är lokala och har lokal kundbetjäning, dvs. bekanta människor som hjälper i frågor. Verksamhetsmodellen för Finnet-förbundets medlemsbolag följer nu och i framtiden ansvarsfulla spelregler.

God affärssed styr vår verksamhet

I försäljning och marknadsföring av optisk fiber förbinder sig Finnet-förbundets medlemsbolag att även i fortsättningen handla enligt god affärssed samt lagar och föreskrifter då de erbjuder tjänster till befintliga och nya kunder. Gällande optisk fiber betyder det här, att vi lyfter fram fiberns goda egenskaper och fäster uppmärksamhet vid det mervärde fibern ger konsumenter och företag, samt att vi alltid och begripligt öppnar upp omfattningen av leveransinnehållet och kostnadseffekterna.

Avtalsmönstren och -villkoren är till kundernas fördel

Medlemsbolagen förbinder sig till att inte heller i fortsättningen binda sina kunder till avtal som är i strid med lagar om konsumentskydd och kommunikationstjänster eller till orimliga avtalsvillkor.

Vi håller det vi lovar

Medlemsbolagen förbinder sig till att säkerställa, att kunden får det som lovas och enligt överenskommen tidtabell.

Vi utmanar hela branschen med

Finnet-förbundet med sina medlemsbolag utmanar hela branschen till att förbinda sig till samma spelregler om ansvarsfullhet till förmån för kunderna och för att få hela Finland fibertäckt.

Finnet-förbundet rf
Jarmo Matilainen
verkställande direktör

Vill du bli en av de fiberlyckliga?

Med postnummersökningen kan du snabbt kontrollera, om Finnet-gruppens bolag erbjuder fiber på ditt område.